518 متر بر 14

518 متر بر 14

518 متر بر 14 

خیابان بهار خیابان 107 

قیمت : متری 25 میلیون تومان 

مشاور شما : آقای زرگران